درباره ما

مهندسین مشاور کوشاپایدار، با توجه به این اصل که مشاور نهادی حرفه ای است که به مثابه بازوی فنی جامعه در امر توسعه و عمران کشور مشارکت دارد، در تاریخ 1372/10/25 به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد و طی شماره 102232 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی واقع در تهران به نشانی تهران . خیابان مطهری . خیابان میرزای شیرازی . کوچه هفدهم . پلاک 19 به ثبت رسید.